УКРАИНА

Ющенко назначил Головатого главным демократом

0

0

Президент Украины Виктор Ющенко 5 июля подписал Указ „О Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права”. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Президента.

Согласно указу, с целью объединения усилий органов государственной власти, политических партий, общественных организаций, других институтов гражданского общества для укрепления в Украине демократии и утверждения верховенства права и в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины Президент постановил образовать Национальную комиссию по укреплению демократии и утверждению верховенства права как консультативно-совещательный орган.

Председателем комиссии Президент назначил Сергея Головатого и поручил ему в месячный срок подать предложения относительно персонального состава Национальной комиссии.

Этим указом Президент также утвердил Положение о Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права (прилагается).

Текст Положения подаем полностью:

„ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 5 липня 2005 року № 1049/2005

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права

1. Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Президентові України, утвореним з метою сприяння досягненню Україною відповідності Копенгагенським критеріям 1993 року щодо набуття членства в Європейському Союзі в частині забезпечення стабільності та ефективності функціонування відповідних інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, додержання прав людини і захист меншин (далі – політична складова Копенгагенських критеріїв), виконанню відповідних положень Плану дій «Україна – Європейський Союз».

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка пропозицій щодо досягнення Україною відповідності політичній складовій Копенгагенських критеріїв та виконання відповідних положень Плану дій «Україна – Європейський Союз»;

проведення моніторингу ефективності реалізації нормативно-правових актів стосовно відповідності вимогам політичної складової Копенгагенських критеріїв і відповідних положень Плану дій «Україна – Європейський Союз» та підготовка проектів відповідних законодавчих, інших нормативно-правових актів;

підготовка довідкових матеріалів, що стосуються питань відповідності вимогам політичної складової Копенгагенських критеріїв, виконання відповідних положень Плану дій «Україна – Європейський Союз», вжиття заходів до висвітлення цієї роботи в засобах масової інформації.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

звертатися в установленому порядку до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій для одержання інформації та документів, необхідних для її роботи;

залучати в разі потреби в установленому порядку представників виконавчої влади, експертів, науковців (за погодженням з їх керівниками) до опрацювання окремих питань;

утворювати підкомісії, тимчасові робочі та експертні групи для опрацювання окремих питань;

організовувати наукові конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до її компетенції.

5. Комісію очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Голова Комісії є членом Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом).

Персональний склад Комісії за поданням її Голови затверджує Президент України.

6. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії;

визначає порядок її роботи;

головує на її засіданнях;

представляє Комісію у взаємодії з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, а також у відносинах з міжнародними організаціями;

регулярно, не рідше одного разу на місяць, інформує Президента України про діяльність Комісії.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Делегування членами Комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова Комісії.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади і посадовими особами, яким вони адресовані.

8. У разі виникнення потреби у прийнятті законодавчих актів, актів Президента України чи Кабінету Міністрів України з питань, що розглядаються на засіданні Комісії, пропозиції з цих питань на розгляд Комісії вносяться разом з проектами відповідних нормативно-правових актів.

9. Забезпечення діяльності Комісії здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

10. Комісія використовує в роботі бланк зі своїм найменуванням.

Державний секретар України О. ЗІНЧЕНКО”

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
Загрузка...
Loading...
..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus